POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.czesci-automotor.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych jest Spółka cywilna Sklep Motoryzacyjny Auto – Motor Bigos Lewanderska, NIP: 6381813713, REGON: 363242992
 3. Dane osobowe zbierane przez Spółkę cywilną Sklep Motoryzacyjny Auto – Motor Bigos Lewanderska, za pośrednictwem sklepu internetowego pod nazwą: Sklep motoryzacyjny AutoMotor, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
  § 2
  Rodzaj i cele przetwarzanych danych
 5. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 6. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
  a) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
  1. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
   o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 7. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail
  b) dane adresowe
  c) imię i nazwisko
  d) numer telefonu.
 8. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
  o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 9. Przekazanie danych osobowych do Sklepu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
  umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
  w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia
  Użytkownika.
  §3
  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
 10. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 11. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 12. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
  § 4
  Udostępnianie lub powierzanie danych
 13. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 14. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 15. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
   1. Prawo do usunięcia danych:
    a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
    b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
    w których były przetwarzane,
    – wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
    w oparciu o jego zgodę,
    – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
    Marketingowych,
    – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
    – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
    prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
    c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator
  ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
  dłużej jednak niż na 7 dni,
  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
  Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  – gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
  następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną
  sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad
  interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
  5. Prawo dostępu do danych:
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
  dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
  ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
  RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
  danych poza Unię Europejską.
  6. Prawo do sprostowania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej.
  7. Prawo do przenoszenia danych:
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by
  dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak
  Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
  kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 4. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących
  mu uprawnień.
 5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
a. Kurierzy
b. Banki
c. Operatorzy płatności
d. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony
e. Firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

§ 7
Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
  a. Obsługa zapytań przez formularz
  b. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  c. Realizacja zamówionych usług
  d. Windykacja należności
  e. Prezentacja oferty lub informacji
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 8
Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisie.
 2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.czesci-automotor.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Administratorem danych jest Spółka cywilna Sklep Motoryzacyjny Auto – Motor Bigos Lewanderska, NIP: 6381813713, REGON: 363242992
 3. Dane osobowe zbierane przez Spółkę cywilną Sklep Motoryzacyjny Auto – Motor Bigos Lewanderska, za pośrednictwem sklepu internetowego pod nazwą: Sklep motoryzacyjny AutoMotor, zwanym dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
  § 2
  Rodzaj i cele przetwarzanych danych
 5. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
 6. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
  a) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.
  1. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
   o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 7. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje
  następujące dane:
  a) adres e-mail
  b) dane adresowe
  c) imię i nazwisko
  d) numer telefonu.
 8. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony
  o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.
 9. Przekazanie danych osobowych do Sklepu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
  umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
  w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia
  Użytkownika.
  §3
  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora
 10. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 11. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 12. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
  § 4
  Udostępnianie lub powierzanie danych
 13. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b) Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 14. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 15. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody:
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji. b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.
   1. Prawo do usunięcia danych:
    a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
    b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
    w których były przetwarzane,
    – wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
    w oparciu o jego zgodę,
    – wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
    Marketingowych,
    – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
    – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
    prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.
    c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  – gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator
  ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie
  dłużej jednak niż na 7 dni,
  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
  Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  – gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
  następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną
  sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad
  interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
  5. Prawo dostępu do danych:
  a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza
  dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
  planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach
  ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
  danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy
  RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
  danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych
  danych poza Unię Europejską.
  6. Prawo do sprostowania danych:
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma
  prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
  elektronicznej.
  7. Prawo do przenoszenia danych:
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by
  dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak
  Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
  kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 4. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
  dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących
  mu uprawnień.
 5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych
  klauzul umownych kierując zapytanie.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
  danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6
Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
a. Kurierzy
b. Banki
c. Operatorzy płatności
d. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony
e. Firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

§ 7
Dodatkowe wykorzystywanie danych osobowych

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe dodatkowo w następujących celach:
  a. Obsługa zapytań przez formularz
  b. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  c. Realizacja zamówionych usług
  d. Windykacja należności
  e. Prezentacja oferty lub informacji
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 8
Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych w Serwisie.
 2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.